Privacyverklaring

Privacyverklaring

ALGEMEEN

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van u privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Bij MARKdierenarts kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het aanvraagformulier op onze website in te vullen (deze gegevens worden niet opgeslagen in de database van de website), in correspondentie en telefonisch. Dit is noodzakelijk om uw huisdier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

DE PLICHTEN VAN MARKDIERENARTS

MARKdierenarts is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinde verzameld:
 • Voor zorgverlening aan uw (huis)dier;
 • Voor doelmatig beheer en beleid;
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Alle medewerkers binnen MARKdierenarts hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegden toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor behandelgegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn in principe 5 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moet blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis)dier) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een info@markdierenarts.nl kenbaar maken aan MARKdierenarts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijf jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. MARKdierenarts is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

De medewerkers van MARKdierenarts hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van de praktijk voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk, of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist). Daarnaast maakt onze praktijk gebruik van de volgende externe dienstverleners welke voor de dienstverlening gebruik maken van deze gegevens.

COOKIES

MARKdierenarts gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MARKdierenarts gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Volgens de wet mogen wij deze cookies op uw apparaat opslaan. We plaatsen ook Google Analytics cookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerde gegevens over het bezoekersgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe websitebezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te optimaliseren om u beter van dienst te kunnen zijn. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen.

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Mocht u toch niet willen dat uw geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

OVERDRACHT VAN UW DOSSIER

Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw (huis)dier. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude dierenarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe dierenarts. De oude dierenarts doet dit zo snel mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude dierenarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe dierenarts.

VRAAG OF KLACHT

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens of het medische dossier van uw (huis)dier? Neem dan contact op via info@markdierenarts.nl.

ADRES

BURCHTWAL 1
3452 MG VLEUTEN

openingstijden

MA: 08.30 – 18.00 UUR
DI: 08.30 – 18.00 UUR
WO: 08.30 – 18.00 UUR
DO: 08.30 – 18.00 UUR
VR: 08.30 – 18.00 UUR
ZA: 09.00 – 16.00 UUR

ZO: 09.00 – 16.00 UUR