Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;

– MARKdierenarts: MARKdierenarts, Handelregister-nummer 77714318, is een Holding B.V, die veterinaire dienstverlening als doel heeft, met gebruikmaking van alle (hulp)personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes, laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;

– KNMvD: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, statutair gevestigd te Utrecht;

– Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985, 562), de hoedanigheid van Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten, die lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht;

– Cliënt: de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht MARKdierenarts de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diergeneeskundige diensten verricht;

– Patiënt(en): het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten wordt geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht;

– (Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen MARKdierenarts en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen;

– Debiteur: degene op wiens naam de factuur van MARKdierenarts is gesteld.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen MARKdierenarts en de Cliënt.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden MARKdierenarts niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien MARKdierenarts schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

3.2 De tussen MARKdierenarts en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door MARKdierenarts schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer MARKdierenarts met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.

3.3 MARKdierenarts heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die MARKdierenarts heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening te brengen.

3.4 MARKdierenarts heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien MARKdierenarts van mening is dat behandeling van Patiënt geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij MARKdierenarts op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

 

Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst

4.1 De tussen MARKdierenarts en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van MARKdierenarts tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten. MARKdierenarts voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. MARKdierenarts heeft het recht bij het uitvoeren van de (Behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden.

4.2 De behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het toedienen van diergeneesmiddelen door Cliënt en/of in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties (zie tevens artikel 11.4). 

4.3 Het enkele feit dat de dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op Cliënt en/of de betreffende derde terzake de Patiënt uit hoofde van de Wet op de Diergeneesmiddelen rustende administratieve verplichtingen.

 

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst

5.1 De tussen MARKdierenarts en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

– het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door MARKdierenarts zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of MARKdierenarts in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zonodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;

– het overlijden van de te behandelen Patiënt;

– een eenzijdige beslissing van MARKdierenarts, indien MARKdierenarts van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;

– een eenzijdige beslissing van MARKdierenarts indien het vertrouwen tussen MARKdierenarts en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.

5.2 Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van MARKdierenarts tussentijds wordt beëindigd dan zal MARKdierenarts, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3 Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van MARKdierenarts.

 

Artikel 6: Behandelingsafspraak

6.1 MARKdierenarts biedt Cliënt gelegenheid op afspraak, binnen de door MARKdierenarts vastgestelde tijden, MARKdierenarts te bezoeken voor diergeneeskundige verrichtingen en/of -onderzoek.

6.2 Ingeval van een ontegenzeggelijk spoedgeval is MARKdierenarts gerechtigd bestaande en reeds gemaakte behandelingsafspraken te verzetten.

6.3 Indien de Cliënt voor een gemaakte behandelingsafspraak niet verschijnt, zal de Cliënt een no-show-rekening worden gefactureerd:

Minder dan 24 uur van te voren afgezegd: €29,95

Minder dan 24 uur van te voren afgezegd (twee dieren): €32,50
Minder dan 24 uur van te voren afgezegd (kort consult): €22,50

Minder dan 24 uur van te voren afgezegd (operatie): €49,50.

 

Artikel 7: Bezorgingsdienst

7.1 MARKdierenarts bezorgt kosteloos op bestelling medicatie en voeding.

7.2 MARKdierenarts zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van medicatie en voeding.

7.3 Bestellingen kunnen per telefoon of per e-mail worden verricht. Bestellingen voor 16.00 uur worden de volgende dag bezorgd, tenzij de bestelling niet op voorraad is. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. 

7.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de Cliënt aan MARKdierenarts kenbaar heeft gemaakt.

7.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van de medicatie of voeding berust bij MARKdierenarts tot het moment van aflevering aan Cliënt of een vooraf aangewezen en aan MARKdierenarts bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.6 Betaling geschiedt conform artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 8: Geen retour

De bij MARKdierenarts afgenomen producten kunnen niet retour worden verzonden; dit geldt voor zowel producten die Cliënt heeft gekocht na een behandelingsafspraak, als voor producten die Cliënt heeft besteld en laten bezorgen.

 

Artikel 9:Tarieven, honoraria en betaling

9.1 MARKdierenarts stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

9.2 Betaling van de nota van MARKdierenarts kan uitsluitend contant of elektronisch geschieden, direct na de verrichting tenzij Cliënt met MAKRdierenarts anders is overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

9.3 Indien meer nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerst te vervallen factuur.

9.4 Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering.

9.5 De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door MARKdierenarts in rekening worden gebracht voor de door MARKdierenarts verrichte werkzaamheden.

9.6 Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot het een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. Voor consumenten wordt de maximale buitengerechtelijke incassokosten, exclusief BTW, gesteld op:

– 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500,- van de vordering

– 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500,- van de vordering

– 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000,- van de vordering

– 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over het resterende deel van de vordering. De hierboven bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal € 40,- (veertig euro).

9.7 MARKdierenarts heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door MARKdierenarts is ontvangen, tenzij MARKdierenarts op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.

9.8 MARKdierenarts heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij MARKdierenarts ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen strekken tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

9.9 MARKdierenarts behoudt het eigendom op alle door MARKdierenarts aan de Cliënt geleverde zaken totdat de Cliënt het gefactureerde bedrag volledig heeft betaald.

 

Artikel 10: Klachten

10.1 De Cliënt is verplicht om de door MARKdierenarts te verrichten prestatie en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden, aan MARKdierenarts (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens MARKdierenarts terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.

10.2 Indien MARKdierenarts de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft MARKdierenarts te allen tijde het recht om (i) indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of (ii) het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren; zulks ter keuze van MARKdierenarts.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Indien MARKdierenarts op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van MARKdierenarts in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij MARKdierenarts ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van de Cliënt kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke. Bijzondere bepalingen:

11.2 Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan gelden in afwijking van het voorgaande lid van dit artikel de volgende (tevens op het onderzoeksrapport afgedrukte) bepalingen.

11.2.1. De keurende Dierenarts en/of MARKdierenarts is niet aansprakelijk voor enige schade – vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts.

11.2.2. Terzake de onder 11.2.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever een vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of MARKdierenarts; anderen dan opdrachtgever kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.

11.2.3. De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisbescheiden van deze verzekering liggen ter inzage bij MARKdierenarts en op eerste verzoek wordt daarvan kosteloos een afschrift verstrekt.

11.2.4. De artikelen 11.2.1 t/m 11.2.7 zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever het onderzoeksrapport niet ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt.

11.2.5. Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en de artikelen 11.2.1 t/m 11.2.7 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.

11.2.6. Indien opdrachtgever en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van het paard ten tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of MARKdierenarts binnen bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keuringsdierenarts en MARKdierenarts.

11.2.7 Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of het invulling van dit onderzoeksrapport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te nemen.

11.3 MARKdierenarts die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of uitvoer van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of exportvoorschriften verleent slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt gegarandeerd en waarbij de dierenarts en/of MARKdierenarts, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of MARKdierenarts, niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten van welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of uitvoer van dieren.

11.4 MARKdierenarts sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of MARKdierenarts, iedere aansprakelijkheid uit voor schade tengevolge van toediening van diergeneesmiddelen door Cliënt zelf en terzake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

11.5 Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risico-aansprakelijkheid van Cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW .

 

Artikel 12: Eigendom

MARKdierenarts behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde Patiënt. MARKdierenarts zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

 

Artikel 13: Bijzondere bepalingen

13.1 Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft heeft MARKdierenarts het recht om aan een ieder, zonodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.

13.2 MARKdierenarts heeft het recht om (onderdelen van) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. MARKdierenarts zal zonodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de Cliënt.

13.3: MARKdierenarts is op grond van de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde bevoegd diergeneesmiddelen voor te schrijven, af te leveren en/of toe te dienen.

13.4 MARKdierenarts is bevoegd ten behoeve van preventieve en curatieve zorg van de Patiënt diverse diergeneesmiddelen aan de Cliënt mee te geven of af te geven. De bepalingen onder artikel 11 (Aansprakelijkheid) zijn van overeenkomstige toepassing op deze afgiftemiddelen.

 

Artikel 14: Privacyverklaring

14.1 MARKdierenarts verwerkt persoonsgegevens van de Cliënt doordat ze gebruikmaakt van diensten en/of omdat deze gegevens aan MARKdierenarts zijn verstrekt. De privacyverklaring van MARKdierenarts is te vinden op: https://www.markdierenarts.nl/privacyverklaring/.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

15.1 Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen MARKdierenarts en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van MARKdierenarts bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van MARKdierenarts een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

 

Artikel 16: Vindplaats en wijziging Algemene Voorwaarden

16.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50176323.

16.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Cliënt.

16.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

16.4 Indien één van de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden in strijd met de redelijkheid en billijkheid of onredelijk bezwarend is, heeft dit geen effect op de toepasbaarheid op de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

ADRES

BURCHTWAL 1
3452 MG VLEUTEN

openingstijden

MA: 08.30 – 18.00 UUR
DI: 08.30 – 18.00 UUR
WO: 08.30 – 18.00 UUR
DO: 08.30 – 18.00 UUR
VR: 08.30 – 18.00 UUR
ZA: 09.00 – 16.00 UUR

ZO: 09.00 – 16.00 UUR